රාගයද පෙමද ?

දෙපැත්තට වී වැනෙන මගේ හිත
මඩේ ඉන්දූ ඉන්න මෙන්
කොහෙට වැටෙමිද
හිතා ගනු බෑ අතරමං වී සෙනෙහසින්....

හිතින් නුඹ ගැන වැලපෙනා විට
තවත් සිතුවිලි වෙනතකින්
රාගයෙන් වෙලිලා තවෙකු වෙත
ඉගිල ගොස් නුඹ නැති හෙයින්....

රාගයද පෙම තෝරගන්නට
ඉඩක් නෑ  හිත කලබලෙන්
ඒත් ඉඳ හිට වැලපෙනවා හිත
රාගයට තව ලොල් වෙමින්...

මා පැතූ දෙය නුඹ ලඟත් නෑ
වෙන එකෙක් ලඟ ඇතිද දන්නෑ
නැති දෙයක් සොයලා වෙහෙස වී
අන්තිමට මට නුඹත් ලඟ නෑ ....

Popular posts from this blog

හිත් පැටලුම

නුඹට හිතැති නුඹ හිත නැති හිත.......

- වැස්ස -